دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 inneall dóiteáin [ga] inneall dóiteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 fáisc [ga] fáisc تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 fear dóiteáin [ga] fear dóiteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faoi choinneáil [ga] faoi choinneáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 déileáil [ga] déileáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 déileáil le [ga] déileáil le تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cóimeáil [ga] cóimeáil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 briogáid dóiteáin [ga] briogáid dóiteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 bheith meáite ar [ga] bheith meáite ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar taispeáint [ga] ar taispeáint تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Amadán Aibreáin [ga] Amadán Aibreáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 aláram dóiteáin [ga] aláram dóiteáin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Áirc Naoi [ga] Áirc Naoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 traoch [ga] traoch تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 taosc [ga] taosc تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 staon ó [ga] staon ó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 scaoil sé [ga] scaoil sé تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 scaob [ga] scaob تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saothrú [ga] saothrú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saothar [ga] saothar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] saochan تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar تلفظ توسط BridEilis