دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 ábhar imní [ga] ábhar imní تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tá siorradh beag isteach ann [ga] tá siorradh beag isteach ann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] tá imní air تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] tuigim thú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tionól [ga] tionól تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tiontaigh [ga] tiontaigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tionscnamh [ga] tionscnamh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tionscain [ga] tionscain تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tinte [ga] tinte تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] sciorrbhuille تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 sciorradh focail [ga] sciorradh focail تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] rud a idirdhealú ó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 piorra don leann [ga] piorra don leann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 paitinnigh [ga] paitinnigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 noda imill [ga] noda imill تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mionrabh [ga] mionrabh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mionchuntas [ga] mionchuntas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 limistéar [ga] limistéar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 lena linn [ga] lena linn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] Is dóigh liom تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Is mian liom [ga] Is mian liom تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 Is maith liom [ga] Is maith liom تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] is liomsa é sin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 is cuma liom [ga] is cuma liom تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ionga méire [ga] ionga méire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ionchais [ga] ionchais تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ionathar [ga] ionathar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 in Éirinn [ga] in Éirinn تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 imscrúdú [ga] imscrúdú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] imbhualadh تلفظ توسط BridEilis