دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 is fiú é [ga] is fiú é تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 iniúch [ga] iniúch تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 giúirléidí [ga] giúirléidí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 díriú ar [ga] díriú ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 diúscair [ga] diúscair تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cáiliúil [ga] cáiliúil تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 creidiúnaí [ga] creidiúnaí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar siúl [ga] ar siúl تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar shiúl ó [ga] ar shiúl ó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 An Soilsiú [ga] An Soilsiú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 aistriú [ga] aistriú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 agúid [ga] agúid تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 stróic [ga] stróic تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 seanóir [ga] seanóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 scóip [ga] scóip تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 réadóir [ga] réadóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 móidín [ga] móidín تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mogóir [ga] mogóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dóire [ga] dóire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cúntóir [ga] cúntóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cóirigh [ga] cóirigh تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cóip [ga] cóip تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cuspóir [ga] cuspóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 argóint [ga] argóint تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 An Róin [ga] An Róin تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 A Onóir [ga] A Onóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ábhar imní [ga] ábhar imní تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] tá imní air تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] tuigim thú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 tionól [ga] tionól تلفظ توسط BridEilis