دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] Comhthrom Féinne تلفظ توسط seana
07/12/2014 héisc [ga] héisc تلفظ توسط seana
07/12/2014 fhíon [ga] fhíon تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] dtaisce تلفظ توسط seana
07/12/2014 cháis [ga] cháis تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] bhfíon تلفظ توسط Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] A Bhairbre تلفظ توسط Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] Ní Mhaoildomhnaigh تلفظ توسط BridEilis
03/06/2014 urnaithe [ga] urnaithe تلفظ توسط BridEilis
03/06/2014 urnaí [ga] urnaí تلفظ توسط BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] foilseacháin تلفظ توسط BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] gabhdóg تلفظ توسط Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] réamhráite تلفظ توسط BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] rabhlóg تلفظ توسط BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] macaomh تلفظ توسط Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] Lasairfhíona تلفظ توسط Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] chiseach تلفظ توسط BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] dílleacht تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] néalríomhaireacht تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] féigniú تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] tobshlua تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] sciobchomhrá تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] dércínteoir تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] uaschúrsáil تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] scáileastát تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] pitseáma aonphíosa تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] triúracht تلفظ توسط BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] féinphic تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] áitiú go تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] á dheisiú تلفظ توسط BridEilis