دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 barrachairt [ga] barrachairt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barra sópa [ga] barra sópa تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barr méire [ga] barr méire تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 atá ann [ga] atá ann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ardtábhacht [ga] ardtábhacht تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ardoifig [ga] ardoifig تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ardmháistir [ga] ardmháistir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar tinneal [ga] ar tinneal تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar tarraingt [ga] ar tarraingt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ar ball [ga] ar ball تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 anbhás [ga] anbhás تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 an t-am [ga] an t-am تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 an Barra [ga] an Barra تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ag achrann [ga] ag achrann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 a gceannsa [ga] a gceannsa تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cúram [ga] cúram تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cúr [ga] cúr تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 cúlú [ga] cúlú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 carúl [ga] carúl تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 bácús [ga] bácús تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 vóta [ga] vóta تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 seó [ga] seó تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 pósadh d'athléim [ga] pósadh d'athléim تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 fóntas [ga] fóntas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 clós [ga] clós تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 mír [ga] mír تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 le fírinne [ga] le fírinne تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 inní [ga] inní تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 bríste [ga] bríste تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 féad [ga] féad تلفظ توسط BridEilis