دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 earráid mhór [ga] earráid mhór تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] earraí bia تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 eang [ga] eang تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] dícheallach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] dul amú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] druglann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] drioglann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] doineann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] de bharr تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] dathdhall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] dathannach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] damáistí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] damnú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] dall ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] dairteanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] céannú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] clárlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] clár comhardaithe تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] ceant تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ceannsolas [ga] ceannsolas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ceannlitir [ga] ceannlitir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ceannaithe [ga] ceannaithe تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 carrloc [ga] carrloc تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 carr cábla [ga] carr cábla تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 béile scamhardach [ga] béile scamhardach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 buamadóir [ga] buamadóir تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barrshamhail [ga] barrshamhail تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barrachas [ga] barrachas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barrachairt [ga] barrachairt تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 barra sópa [ga] barra sópa تلفظ توسط BridEilis