دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/07/2013 go dall [ga] go dall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] gan í تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] gan é تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] gabhaim pardún agat تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] faigh ardú céime تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 earráid mhór [ga] earráid mhór تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] earraí bia تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 eang [ga] eang تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] dícheallach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] dul amú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] druglann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] drioglann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] doineann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] de bharr تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] dathdhall تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] dathannach تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] damáistí تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] damnú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] dall ar تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] dairteanna تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] céannú تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] clárlann تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] clár comhardaithe تلفظ توسط BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] ceant تلفظ توسط BridEilis