کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/09/2020 материал [bg] материал تلفظ 0 رأی
20/09/2020 сам самичък [bg] сам самичък تلفظ 0 رأی
20/08/2020 типаж [bg] типаж تلفظ 0 رأی
20/08/2020 персонаж [bg] персонаж تلفظ 0 رأی
20/08/2020 шантав [bg] шантав تلفظ 0 رأی
20/08/2020 събудя [bg] събудя تلفظ 0 رأی
20/08/2020 герой [bg] герой تلفظ 0 رأی
09/08/2020 изсмивам се [bg] изсмивам се تلفظ 0 رأی
09/08/2020 скицирам [bg] скицирам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 бия се [bg] бия се تلفظ 0 رأی
04/08/2020 съвпадам [bg] съвпадам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 припокривам [bg] припокривам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 припокривам се [bg] припокривам се تلفظ 0 رأی
04/08/2020 не знаеш колко много те обичам [bg] не знаеш колко много те обичам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 разлагам се [bg] разлагам се تلفظ 0 رأی
02/08/2020 Панаирът [bg] Панаирът تلفظ 0 رأی
02/08/2020 въглища [bg] въглища تلفظ 0 رأی
02/08/2020 инсинуирам [bg] инсинуирам تلفظ 0 رأی
01/08/2020 седимент [bg] седимент تلفظ 0 رأی
25/07/2020 демонстрирам [bg] демонстрирам تلفظ 0 رأی
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам تلفظ 0 رأی
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се تلفظ 0 رأی
25/07/2020 комбинация [bg] комбинация تلفظ 1 رأی
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ تلفظ 0 رأی
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо تلفظ 0 رأی
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо تلفظ 0 رأی
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ تلفظ 0 رأی
24/07/2020 напълнея [bg] напълнея تلفظ 0 رأی
24/07/2020 олигарх [bg] олигарх تلفظ 0 رأی
24/07/2020 непълен [bg] непълен تلفظ 0 رأی