کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2019 случки [bg] случки تلفظ 0 رأی
08/06/2019 компютри [bg] компютри تلفظ 0 رأی
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен تلفظ 0 رأی
20/05/2019 великолепие [bg] великолепие تلفظ 0 رأی
10/05/2019 разхвърляш [bg] разхвърляш تلفظ 0 رأی
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се تلفظ 0 رأی
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм تلفظ 0 رأی
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се تلفظ 0 رأی
04/05/2019 нервност [bg] нервност تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя [bg] щляя تلفظ 0 رأی
03/05/2019 разглежадала [bg] разглежадала تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Евразия [bg] Евразия تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Арктика [bg] Арктика تلفظ 0 رأی
03/05/2019 жалузи [bg] жалузи تلفظ 0 رأی
03/05/2019 супермаркет [bg] супермаркет تلفظ 0 رأی
03/05/2019 тостер [bg] тостер تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Посещавал [bg] Посещавал تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Посещавала [bg] Посещавала تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Посещавали [bg] Посещавали تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Разглеждал [bg] Разглеждал تلفظ 0 رأی
03/05/2019 завчера [bg] завчера تلفظ 0 رأی
03/05/2019 разгледаш [bg] разгледаш تلفظ 0 رأی
03/05/2019 забележителности [bg] забележителности تلفظ 0 رأی
03/05/2019 разглеждали [bg] разглеждали تلفظ 0 رأی
03/05/2019 денонощие [bg] денонощие تلفظ 0 رأی
03/05/2019 забележителностите [bg] забележителностите تلفظ 0 رأی
03/05/2019 тропици [bg] тропици تلفظ 0 رأی
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам تلفظ 0 رأی
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен تلفظ 0 رأی