کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2018 акъл [bg] акъл تلفظ 0 رأی
22/03/2018 крякане [bg] крякане تلفظ 0 رأی
22/03/2018 блея [bg] блея تلفظ 0 رأی
22/03/2018 неработещ [bg] неработещ تلفظ 0 رأی
21/03/2018 спазване [bg] спазване تلفظ 0 رأی
19/03/2018 грух [bg] грух تلفظ 0 رأی
19/03/2018 разкопчавам [bg] разкопчавам تلفظ 0 رأی
19/03/2018 сплетен [bg] сплетен تلفظ 0 رأی
19/03/2018 пакетирам [bg] пакетирам تلفظ 0 رأی
18/03/2018 плезя се [bg] плезя се تلفظ 0 رأی
18/03/2018 плезя [bg] плезя تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Мемфис [bg] Мемфис تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Розова [bg] Розова تلفظ 0 رأی
18/03/2018 скокливец [bg] скокливец تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Любляна [bg] Любляна تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Любек [bg] Любек تلفظ 0 رأی
18/03/2018 тревожи [bg] тревожи تلفظ 0 رأی
18/03/2018 огорчен [bg] огорчен تلفظ 0 رأی
16/03/2018 поверяване [bg] поверяване تلفظ 0 رأی
16/03/2018 доставка [bg] доставка تلفظ 0 رأی
16/03/2018 пратка [bg] пратка تلفظ 0 رأی
12/03/2018 ефективен [bg] ефективен تلفظ 0 رأی
12/03/2018 предупреждавам [bg] предупреждавам تلفظ 0 رأی
12/03/2018 инфантилен [bg] инфантилен تلفظ 0 رأی
12/03/2018 юношески [bg] юношески تلفظ 0 رأی
12/03/2018 разделен [bg] разделен تلفظ 0 رأی
12/03/2018 сондирам [bg] сондирам تلفظ 0 رأی
11/03/2018 касис [bg] касис تلفظ 0 رأی
11/03/2018 задирам [bg] задирам تلفظ 0 رأی
10/03/2018 предпоследен [bg] предпоследен تلفظ 0 رأی