کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/03/2018 юношески [bg] юношески تلفظ 0 رأی
12/03/2018 разделен [bg] разделен تلفظ 0 رأی
12/03/2018 сондирам [bg] сондирам تلفظ 0 رأی
11/03/2018 касис [bg] касис تلفظ 0 رأی
11/03/2018 задирам [bg] задирам تلفظ 0 رأی
10/03/2018 предпоследен [bg] предпоследен تلفظ 0 رأی
10/03/2018 предният [bg] предният تلفظ 0 رأی
10/03/2018 предишният [bg] предишният تلفظ 0 رأی
10/03/2018 водещ [bg] водещ تلفظ 0 رأی
10/03/2018 генерирам [bg] генерирам تلفظ 0 رأی
10/03/2018 Уелс [bg] Уелс تلفظ 0 رأی
10/03/2018 впечатлявам [bg] впечатлявам تلفظ 0 رأی
10/03/2018 различавам се [bg] различавам се تلفظ 0 رأی
03/03/2018 надминавам [bg] надминавам تلفظ 0 رأی
03/03/2018 прихващам [bg] прихващам تلفظ 0 رأی
02/03/2018 палачинка [bg] палачинка تلفظ 0 رأی
01/03/2018 ситна [bg] ситна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 мушичка [bg] мушичка تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Ориноко [bg] Ориноко تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Райна [bg] Райна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 реки [bg] реки تلفظ 0 رأی
01/03/2018 румена [bg] румена تلفظ 0 رأی
01/03/2018 шортички [bg] шортички تلفظ 0 رأی
01/03/2018 паство [bg] паство تلفظ 0 رأی
01/03/2018 родна [bg] родна تلفظ 0 رأی
01/03/2018 начинание [bg] начинание تلفظ 0 رأی
01/03/2018 простотия [bg] простотия تلفظ 0 رأی
01/03/2018 тъпотия [bg] тъпотия تلفظ 0 رأی
25/02/2018 прием [bg] прием تلفظ 0 رأی
25/02/2018 съображение [bg] съображение تلفظ 0 رأی