کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2018 Станимир [bg] Станимир تلفظ 0 رأی
28/04/2018 майсторица [bg] майсторица تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Персия [bg] Персия تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Сива [bg] Сива تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Финикия [bg] Финикия تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Йерусалим [bg] Йерусалим تلفظ 0 رأی
28/04/2018 ключе [bg] ключе تلفظ 0 رأی
28/04/2018 сладкарска [bg] сладкарска تلفظ 0 رأی
28/04/2018 пръстенца [bg] пръстенца تلفظ 0 رأی
28/04/2018 пътници [bg] пътници تلفظ 0 رأی
28/04/2018 превкючвам [bg] превкючвам تلفظ 0 رأی
28/04/2018 света [bg] света تلفظ 0 رأی
28/04/2018 славеи [bg] славеи تلفظ 0 رأی
28/04/2018 солна [bg] солна تلفظ 0 رأی
28/04/2018 сибирска [bg] сибирска تلفظ 0 رأی
28/04/2018 сине [bg] сине تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Русчук [bg] Русчук تلفظ 0 رأی
28/04/2018 бъз [bg] бъз تلفظ 0 رأی
28/04/2018 прехвърчавам [bg] прехвърчавам تلفظ 0 رأی
21/04/2018 напън [bg] напън تلفظ 0 رأی
21/04/2018 убождане [bg] убождане تلفظ 0 رأی
21/04/2018 свободи [bg] свободи تلفظ 0 رأی
21/04/2018 халюцинирам [bg] халюцинирам تلفظ 0 رأی
07/04/2018 гневя се [bg] гневя се تلفظ 0 رأی
07/04/2018 тлея [bg] тлея تلفظ 0 رأی
02/04/2018 подправяне [bg] подправяне تلفظ 0 رأی
02/04/2018 изсъхнал [bg] изсъхнал تلفظ 0 رأی
02/04/2018 отлежал [bg] отлежал تلفظ 0 رأی
02/04/2018 овкусен [bg] овкусен تلفظ 0 رأی
24/03/2018 минавайки [bg] минавайки تلفظ 0 رأی