کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2018 Природно [bg] Природно تلفظ 0 رأی
28/04/2018 ъперкът [bg] ъперкът تلفظ 0 رأی
28/04/2018 екватор [bg] екватор تلفظ 0 رأی
28/04/2018 дилър [bg] дилър تلفظ 0 رأی
28/04/2018 топла [bg] топла تلفظ 0 رأی
28/04/2018 студена [bg] студена تلفظ 0 رأی
28/04/2018 любовта [bg] любовта تلفظ 0 رأی
28/04/2018 жокей [bg] жокей تلفظ 0 رأی
28/04/2018 акрил [bg] акрил تلفظ 0 رأی
28/04/2018 апатия [bg] апатия تلفظ 0 رأی
28/04/2018 маратон [bg] маратон تلفظ 0 رأی
28/04/2018 ромб [bg] ромб تلفظ 0 رأی
28/04/2018 диета [bg] диета تلفظ 0 رأی
28/04/2018 стил [bg] стил تلفظ 0 رأی
28/04/2018 чужденец [bg] чужденец تلفظ 0 رأی
28/04/2018 лазер [bg] лазер تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Мексико [bg] Мексико تلفظ 0 رأی
28/04/2018 аквакултура [bg] аквакултура تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Алое [bg] Алое تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] Бяломорска Македония تلفظ 0 رأی
28/04/2018 удряне [bg] удряне تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Атлантика [bg] Атлантика تلفظ 0 رأی
28/04/2018 бадминтон [bg] бадминтон تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Апенински полуостров [bg] Апенински полуостров تلفظ 0 رأی
28/04/2018 хималайски [bg] хималайски تلفظ 0 رأی
28/04/2018 Връбница [bg] Връбница تلفظ 0 رأی
28/04/2018 по-далече [bg] по-далече تلفظ 0 رأی
28/04/2018 босненски [bg] босненски تلفظ 0 رأی
28/04/2018 извеза [bg] извеза تلفظ 0 رأی
28/04/2018 природна [bg] природна تلفظ 0 رأی