کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2020 матрак [bg] матрак تلفظ 0 رأی
23/04/2020 меча кръв [bg] меча кръв تلفظ 0 رأی
23/04/2020 вълшебни думи [bg] вълшебни думи تلفظ 0 رأی
23/04/2020 Разкажете ни повече за себе си [bg] Разкажете ни повече за себе си تلفظ 0 رأی
23/04/2020 расхождаме [bg] расхождаме تلفظ 0 رأی
23/04/2020 Не се шегуваме [bg] Не се шегуваме تلفظ 0 رأی
23/04/2020 интериор [bg] интериор تلفظ 0 رأی
19/04/2020 лизвам [bg] лизвам تلفظ 0 رأی
19/04/2020 простудявам [bg] простудявам تلفظ 0 رأی
19/04/2020 близвам [bg] близвам تلفظ 0 رأی
18/04/2020 бункер [bg] бункер تلفظ 0 رأی
18/04/2020 обеца [bg] обеца تلفظ 0 رأی
18/04/2020 нанизан [bg] нанизан تلفظ 0 رأی
18/04/2020 фурна [bg] фурна تلفظ 0 رأی
18/04/2020 Заявя [bg] Заявя تلفظ 0 رأی
18/04/2020 рецитал [bg] рецитал تلفظ 0 رأی
13/04/2020 дойда [bg] дойда تلفظ 0 رأی
13/04/2020 плато [bg] плато تلفظ 0 رأی
13/04/2020 на вечер [bg] на вечер تلفظ 0 رأی
13/04/2020 флакон [bg] флакон تلفظ 0 رأی
13/04/2020 страхлив [bg] страхлив تلفظ 0 رأی
13/04/2020 омлет [bg] омлет تلفظ 0 رأی
12/04/2020 диализа [bg] диализа تلفظ 0 رأی
12/04/2020 найлон [bg] найлон تلفظ 0 رأی
12/04/2020 сюрреалистичен [bg] сюрреалистичен تلفظ 0 رأی
12/04/2020 чудноват [bg] чудноват تلفظ 0 رأی
12/04/2020 невротична [bg] невротична تلفظ 0 رأی
12/04/2020 невротична [uk] невротична تلفظ 0 رأی
12/04/2020 невротични [bg] невротични تلفظ 0 رأی
12/04/2020 стафида [bg] стафида تلفظ 0 رأی