دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/10/2010 istočna [bs] istočna تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Oštra [bs] Oštra تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Istočni [bs] Istočni تلفظ 0 رأی
12/10/2010 stari [bs] stari تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Osmaci [bs] Osmaci تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Milići [bs] Milići تلفظ 0 رأی
12/10/2010 istočnо [bs] istočnо تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Široki [bs] Široki تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] Foča Ustikolina تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Erna [bs] Erna تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Sanski [bs] Sanski تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Teočak [bs] Teočak تلفظ 0 رأی
12/10/2010 kackavalja [bs] kackavalja تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Čelić [bs] Čelić تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Vakuf [bs] Vakuf تلفظ 0 رأی
12/10/2010 adis [bs] adis تلفظ 0 رأی
12/10/2010 merhaba [bs] merhaba تلفظ -1 رأی
12/10/2010 Upomoć! [bs] Upomoć! تلفظ 0 رأی
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] Sretan Vaskrs! تلفظ 0 رأی