دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2009 Les Invalides [fr] Les Invalides تلفظ 1 رأی
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] Le Roi Lion تلفظ 1 رأی
17/05/2009 fier [fr] fier تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] Où habitez-vous ? تلفظ 2 رأی
17/05/2009 Clément [fr] Clément تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Clé [fr] Clé تلفظ 1 رأی
17/05/2009 Nationaux [fr] Nationaux تلفظ 0 رأی
17/05/2009 novembre [fr] novembre تلفظ 0 رأی
17/05/2009 nouvelle vague [fr] nouvelle vague تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 nouvelle femme [fr] nouvelle femme تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] Nouvelle-Zélande تلفظ 0 رأی
17/05/2009 nouvelle [fr] nouvelle تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 nouveau [fr] nouveau تلفظ 0 رأی
17/05/2009 nous voudrons [fr] nous voudrons تلفظ -1 رأی
17/05/2009 nous nous appelons [fr] nous nous appelons تلفظ 1 رأی
17/05/2009 nous avons [fr] nous avons تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 nous [fr] nous تلفظ 1 رأی
17/05/2009 nourriture [fr] nourriture تلفظ 1 رأی
17/05/2009 notre sucre [fr] notre sucre تلفظ 0 رأی
17/05/2009 second [fr] second تلفظ 1 رأی
17/05/2009 bombardier [fr] bombardier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 cuillière [fr] cuillière تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Le Point [fr] Le Point تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 nombreuse [fr] nombreuse تلفظ 0 رأی
17/05/2009 noix [fr] noix تلفظ 0 رأی
17/05/2009 noisette [fr] noisette تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Avène [fr] Avène تلفظ 0 رأی
17/05/2009 avouer [fr] avouer تلفظ 1 رأی
17/05/2009 avons besoin [fr] avons besoin تلفظ 0 رأی