کاربر:

hsaietz

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های hsaietz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2014 lignet [da] lignet تلفظ 0 رأی
03/06/2014 rakt [da] rakt تلفظ 0 رأی
03/06/2014 mister [da] mister تلفظ 0 رأی
03/06/2014 hundekoldt [da] hundekoldt تلفظ 0 رأی
03/06/2014 Allinge [da] Allinge تلفظ 0 رأی
25/03/2014 afslutning [da] afslutning تلفظ 0 رأی
25/03/2014 rødt [da] rødt تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kroppen [da] kroppen تلفظ 0 رأی
22/02/2014 prædiken [da] prædiken تلفظ -1 رأی
22/02/2014 sølvske [da] sølvske تلفظ 0 رأی
22/02/2014 afhængige [da] afhængige تلفظ 0 رأی
22/02/2014 informerede [da] informerede تلفظ 0 رأی
22/02/2014 strømudfald [da] strømudfald تلفظ 0 رأی
22/02/2014 afgiver [da] afgiver تلفظ 0 رأی
22/02/2014 fejle [da] fejle تلفظ 0 رأی
22/02/2014 optager [da] optager تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kultveilte [da] kultveilte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 stenkast [da] stenkast تلفظ 0 رأی
22/02/2014 oversatte [da] oversatte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 Homer [da] Homer تلفظ 0 رأی
22/02/2014 levet [da] levet تلفظ 0 رأی
22/02/2014 opbakning [da] opbakning تلفظ 0 رأی
22/02/2014 forlangte [da] forlangte تلفظ 0 رأی
22/02/2014 splittelse [da] splittelse تلفظ 0 رأی
22/02/2014 arbejdsbetingelser [da] arbejdsbetingelser تلفظ 0 رأی
22/02/2014 professoren [da] professoren تلفظ 0 رأی
22/02/2014 dårligere [da] dårligere تلفظ 0 رأی
22/02/2014 bølgerne [da] bølgerne تلفظ 0 رأی
22/02/2014 støje [da] støje تلفظ 0 رأی
22/02/2014 kysten [da] kysten تلفظ 0 رأی