کاربر:

hsaietz

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های hsaietz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] Louisa Bojesen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Tærsbøl [da] Tærsbøl تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Delft [da] Delft تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] Kaspar Kaae تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Greven [da] Greven تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] Naturligvis ikke! تلفظ 0 رأی
22/02/2015 snoren [da] snoren تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Assam-te [da] Assam-te تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Earl Grey [da] Earl Grey تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Steffensen [da] Steffensen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Lauritsen [da] Lauritsen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Kjeldsen [da] Kjeldsen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 bak [da] bak تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Villadsen [da] Villadsen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Damgaard [da] Damgaard تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Iversen [da] Iversen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 hotel [da] hotel تلفظ 0 رأی
22/02/2015 mærkede [da] mærkede تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Effekt [da] Effekt تلفظ 0 رأی
22/02/2015 effekter [da] effekter تلفظ 0 رأی
22/02/2015 foreninger [da] foreninger تلفظ 0 رأی
22/02/2015 introduktion [da] introduktion تلفظ 0 رأی
22/02/2015 priser [da] priser تلفظ 0 رأی
22/02/2015 ben [da] ben تلفظ 0 رأی
11/08/2014 imedens [da] imedens تلفظ 0 رأی
11/08/2014 legesager [da] legesager تلفظ 0 رأی
11/08/2014 klods [da] klods تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard تلفظ 0 رأی
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe تلفظ 0 رأی
11/08/2014 klaret [da] klaret تلفظ 0 رأی