دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/02/2011 錦味噌 [ja] 錦味噌 تلفظ 0 رأی
22/02/2011 外因 [ja] 外因 تلفظ 0 رأی
22/02/2011 tanomoshi-ko [ja] tanomoshi-ko تلفظ 0 رأی
22/02/2011 tasukeai [ja] tasukeai تلفظ 0 رأی
22/02/2011 達成 [ja] 達成 تلفظ 0 رأی
21/02/2011 電気駆動 [ja] 電気駆動 تلفظ 0 رأی
17/02/2011 [ja] 木 تلفظ 0 رأی
17/02/2011 [ja] 机 تلفظ 0 رأی
17/02/2011 椅子 [ja] 椅子 تلفظ 0 رأی
17/02/2011 青じそ [ja] 青じそ تلفظ 0 رأی
17/02/2011 リモコン [ja] リモコン تلفظ 0 رأی
16/02/2011 慎重 [ja] 慎重 تلفظ 0 رأی
16/02/2011 酵素 [ja] 酵素 تلفظ 0 رأی
16/02/2011 ポリメラーゼ [ja] ポリメラーゼ تلفظ 0 رأی
16/02/2011 変異 [ja] 変異 تلفظ 0 رأی
13/02/2011 事業会社 [ja] 事業会社 تلفظ 0 رأی
13/02/2011 円周率 [ja] 円周率 تلفظ 0 رأی
12/02/2011 結構簡単 [ja] 結構簡単 تلفظ 0 رأی
12/02/2011 テレビ [ja] テレビ تلفظ -2 رأی
12/02/2011 作 (さく) [ja] 作 (さく) تلفظ 0 رأی