دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/01/2016 군수공장 [ko] 군수공장 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 기술실 [ko] 기술실 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 반응로 [ko] 반응로 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 항공료 [ko] 항공료 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 승진시키다 [ko] 승진시키다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 다녀오겠습니다 [ko] 다녀오겠습니다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 동아리방 [ko] 동아리방 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 변장하다 [ko] 변장하다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 케찹 [ko] 케찹 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 혐오스럽다 [ko] 혐오스럽다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 볼멘소리 [ko] 볼멘소리 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 일어일문과 [ko] 일어일문과 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 구독하다 [ko] 구독하다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 구독 [ko] 구독 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 코드명 [ko] 코드명 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 색종이 [ko] 색종이 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 촌평 [ko] 촌평 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 높아 [ko] 높아 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 잘했다 [ko] 잘했다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 일렉트로닉 [ko] 일렉트로닉 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 빈자리 [ko] 빈자리 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 보온 [ko] 보온 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 뚱뚱한 [ko] 뚱뚱한 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 못생긴 [ko] 못생긴 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 어려운 [ko] 어려운 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 시킵니다 [ko] 시킵니다 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 나빠요 [ko] 나빠요 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 바빠요 [ko] 바빠요 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 꼬박 [ko] 꼬박 تلفظ 0 رأی
06/01/2016 기지개 [ko] 기지개 تلفظ 0 رأی