دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk تلفظ 0 رأی
22/01/2013 margt [is] margt تلفظ 0 رأی
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hamin [is] hamin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum تلفظ 0 رأی
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 verkefni [is] verkefni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 logi [is] logi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lóa [is] lóa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þröstur [is] þröstur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gaukur [is] gaukur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 litningur [is] litningur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leðurblaka [is] leðurblaka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lítillækkun [is] lítillækkun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lýðræði [is] lýðræði تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 afþreying [is] afþreying تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 einbúi [is] einbúi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 granni [is] granni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lærisveinn [is] lærisveinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 klaustur [is] klaustur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lénska [is] lénska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lénskipulag [is] lénskipulag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lærdómur [is] lærdómur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 samþykki [is] samþykki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þjóðsaga [is] þjóðsaga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ