دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 sáumst [is] sáumst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eigum [is] eigum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hittast [is] hittast تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 morgun [is] morgun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 meira [is] meira تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 [is] sé تلفظ 1 رأی
02/10/2011 gemsa [is] gemsa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 úrvalsdeild [is] úrvalsdeild تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 náttúra [is] náttúra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 mállýska [is] mállýska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 fínt [is] fínt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sæmilegt [is] sæmilegt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 fjandi [is] fjandi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Gangleri [is] Gangleri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hver fjandinn [is] hver fjandinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ás [is] ás تلفظ 1 رأی
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2011 vél [is] vél تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 þáttur [is] þáttur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 kappreið [is] kappreið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hrosshár [is] hrosshár تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 brauðbúð [is] brauðbúð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 glas af vatni [is] glas af vatni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 gróðurhús [is] gróðurhús تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 lík [is] lík تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 nár [is] nár تلفظ 1 رأی
10/09/2011 kné [is] kné تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 knéfalla [is] knéfalla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 máltíð [is] máltíð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ