دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 merking [is] merking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 skilningur [is] skilningur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 blað [is] blað تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 [is] fé تلفظ 1 رأی
02/10/2011 kind [is] kind تلفظ 1 رأی
02/10/2011 Rolla [is] Rolla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 dyr [is] dyr تلفظ 1 رأی
02/10/2011 hurð [is] hurð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hross [is] hross تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tólf [is] tólf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 frjáls [is] frjáls تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 alviska [is] alviska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 alveg [is] alveg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 bíddu [is] bíddu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 seinna [is] seinna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 alls [is] alls تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eigur [is] eigur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 átti [is] átti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ætli [is] ætli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sjást [is] sjást تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ