دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 vídd [is] vídd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gabb [is] gabb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 dökk [is] dökk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 aðalbygging [is] aðalbygging تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Úff! [is] Úff! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hann gekk [is] hann gekk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 við gengum [is] við gengum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þið genguð [is] þið genguð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þeir gengu [is] þeir gengu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gakk þú [is] gakk þú تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gang [is] gang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ég mun ganga [is] ég mun ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þú munt ganga [is] þú munt ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hann mun ganga [is] hann mun ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 við munum ganga [is] við munum ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þeir munu ganga [is] þeir munu ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gangið [is] gangið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 göngum [is] göngum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gardína [is] gardína تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tjald [is] tjald تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hugsun [is] hugsun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eðli [is] eðli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tegund [is] tegund تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 menning [is] menning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 útvarp [is] útvarp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ég sé [is] ég sé تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Andri [is] Andri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ