دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 víkingar [is] víkingar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki تلفظ 0 رأی
22/01/2013 rusl [is] rusl تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 galli [is] galli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 lampi [is] lampi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tankur [is] tankur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 verk [is] verk تلفظ 0 رأی
22/01/2013 augunum [is] augunum تلفظ 0 رأی
22/01/2013 spyr [is] spyr تلفظ 0 رأی
22/01/2013 geðveik [is] geðveik تلفظ 0 رأی
22/01/2013 öfuguggi [is] öfuguggi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Elín [is] Elín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 snjóflóð [is] snjóflóð تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vonbrigði [is] vonbrigði تلفظ 0 رأی
22/01/2013 sigurdrífa [is] sigurdrífa تلفظ 0 رأی
22/01/2013 adamsepli [is] adamsepli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afstæði [is] afstæði تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afrit [is] afrit تلفظ 0 رأی
22/01/2013 afturbati [is] afturbati تلفظ 0 رأی
22/01/2013 agða [is] agða تلفظ 0 رأی
22/01/2013 akanmál [is] akanmál تلفظ 0 رأی
22/01/2013 gervir [is] gervir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 írónía [is] írónía تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Taíland [is] Taíland تلفظ 0 رأی
22/01/2013 táknið [is] táknið تلفظ 0 رأی