دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 Björn [is] Björn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 teknetín [is] teknetín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tellúr [is] tellúr تلفظ 0 رأی
22/01/2013 terbín [is] terbín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tin [is] tin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 titan [is] titan تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vanadín [is] vanadín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni تلفظ 0 رأی
22/01/2013 volfram [is] volfram تلفظ 0 رأی
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 xenon [is] xenon تلفظ 0 رأی
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 yttrín [is] yttrín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 velkomin [is] velkomin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 snælda [is] snælda تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flautu [is] flautu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 svolítið [is] svolítið تلفظ 0 رأی
22/01/2013 söfn [is] söfn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 listir [is] listir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 völlinn [is] völlinn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 turn [is] turn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 þorsta [is] þorsta تلفظ 0 رأی