دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 lóa [is] lóa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þröstur [is] þröstur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gaukur [is] gaukur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 litningur [is] litningur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leðurblaka [is] leðurblaka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lítillækkun [is] lítillækkun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lýðræði [is] lýðræði تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 afþreying [is] afþreying تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 einbúi [is] einbúi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 granni [is] granni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lærisveinn [is] lærisveinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 klaustur [is] klaustur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lénska [is] lénska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lénskipulag [is] lénskipulag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lærdómur [is] lærdómur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 samþykki [is] samþykki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þjóðsaga [is] þjóðsaga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 knæpa [is] knæpa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ölkrá [is] ölkrá تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 löstur [is] löstur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lögbrot [is] lögbrot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 endurbót [is] endurbót تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lagfæring [is] lagfæring تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 æska [is] æska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikvöllur [is] leikvöllur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikvangur [is] leikvangur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikfang [is] leikfang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hrygla [is] hrygla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 brúða [is] brúða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 loftbelgur [is] loftbelgur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ