دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 nefnt [is] nefnt تلفظ 0 رأی
22/01/2013 logn [is] logn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 steinninn [is] steinninn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2013 fíkn [is] fíkn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 býsna [is] býsna تلفظ 0 رأی
22/01/2013 blessuð [is] blessuð تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 ætlar [is] ætlar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk تلفظ 0 رأی
22/01/2013 margt [is] margt تلفظ 0 رأی
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört تلفظ 0 رأی
22/01/2013 hamin [is] hamin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum تلفظ 0 رأی
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 verkefni [is] verkefni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 logi [is] logi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ