دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/03/2018 jarðkeppur [is] jarðkeppur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 gúrkur [is] gúrkur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 agúrkur [is] agúrkur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 piparrót [is] piparrót تلفظ 0 رأی
19/03/2018 ertur [is] ertur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 grasker [is] grasker تلفظ 0 رأی
19/03/2018 rætur [is] rætur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 laufblöð [is] laufblöð تلفظ 0 رأی
19/03/2018 kjarnar [is] kjarnar تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Surtshellir [is] Surtshellir تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Stefánshellir [is] Stefánshellir تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Gráhraun [is] Gráhraun تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Heiðarhorn [is] Heiðarhorn تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Svefnþorn [is] Svefnþorn تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Óðrerir [is] Óðrerir تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Sæbraut [is] Sæbraut تلفظ 0 رأی
19/03/2018 seigja [is] seigja تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Óskar Jónasson [is] Óskar Jónasson تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Hjartasteinn [is] Hjartasteinn تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Guðmundur Arnar Guðmundsson [is] Guðmundur Arnar Guðmundsson تلفظ 0 رأی
19/03/2018 hundslappadrífa [is] hundslappadrífa تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Geirfuglasker [is] Geirfuglasker تلفظ 0 رأی
19/03/2018 Fjallabaki [is] Fjallabaki تلفظ 0 رأی
19/03/2018 klerkdómur [is] klerkdómur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spurningar [is] spurningar تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spánskur [is] spánskur تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spánsk [is] spánsk تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spánskt [is] spánskt تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spænskir [is] spænskir تلفظ 0 رأی
19/03/2018 spænskar [is] spænskar تلفظ 0 رأی