دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2013 velkomin [is] velkomin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 snælda [is] snælda تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 flautu [is] flautu تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 svolítið [is] svolítið تلفظ 0 رأی
22/01/2013 söfn [is] söfn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 listir [is] listir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 völlinn [is] völlinn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 turn [is] turn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 þorsta [is] þorsta تلفظ 0 رأی
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir تلفظ 0 رأی
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson تلفظ 0 رأی
22/01/2013 víkingar [is] víkingar تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki تلفظ 0 رأی
22/01/2013 rusl [is] rusl تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 galli [is] galli تلفظ 0 رأی
22/01/2013 lampi [is] lampi تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tankur [is] tankur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 verk [is] verk تلفظ 0 رأی
22/01/2013 augunum [is] augunum تلفظ 0 رأی