دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] Lilja Alfreðsdóttir تلفظ 0 رأی
17/06/2016 hugi [is] hugi تلفظ 0 رأی
16/06/2016 dynkur [is] dynkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 læst [is] læst تلفظ 0 رأی
16/06/2016 læstur [is] læstur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 rakt [is] rakt تلفظ 0 رأی
16/06/2016 úða [is] úða تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] Katrín Davíðsdóttir تلفظ 0 رأی
16/06/2016 hættulegt [is] hættulegt تلفظ 0 رأی
16/06/2016 fólkið [is] fólkið تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] Grjótskálarhnjúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] Hvítalækjarfjall تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] Kambsmýrarhnjúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] Rótarfjallshnúkur تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] Staðargangnafjall تلفظ 0 رأی
16/06/2016 Þuríðartindur [is] Þuríðartindur تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tantal [is] tantal تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Björn [is] Björn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 teknetín [is] teknetín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tellúr [is] tellúr تلفظ 0 رأی
22/01/2013 terbín [is] terbín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 tin [is] tin تلفظ 0 رأی
22/01/2013 titan [is] titan تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vanadín [is] vanadín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni تلفظ 0 رأی
22/01/2013 volfram [is] volfram تلفظ 0 رأی
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn تلفظ 0 رأی
22/01/2013 xenon [is] xenon تلفظ 0 رأی
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín تلفظ 0 رأی
22/01/2013 yttrín [is] yttrín تلفظ 0 رأی