دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2011 Ái [is] Ái تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Án [is] Án تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Ánar [is] Ánar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Bávör [is] Bávör تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Bívör [is] Bívör تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Bömbur [is] Bömbur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Dólgþrasir [is] Dólgþrasir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Durinn [is] Durinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Eikinskjaldi [is] Eikinskjaldi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Finnur [is] Finnur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Fíli [is] Fíli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Fjalar [is] Fjalar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Frár [is] Frár تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Frosti [is] Frosti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Frægur [is] Frægur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Fundinn [is] Fundinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Gandálfur [is] Gandálfur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Hornbori [is] Hornbori تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Hlévangur [is] Hlévangur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Haugspori [is] Haugspori تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Hannar [is] Hannar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Ginnar [is] Ginnar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 jari [is] jari تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Kíli [is] Kíli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Lofars [is] Lofars تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Lóni [is] Lóni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] Mjöðvitnir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Mótsognir [is] Mótsognir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Náli [is] Náli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 Nýi [is] Nýi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ