دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/09/2011 aðkominn [is] aðkominn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 aftan [is] aftan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 heiman [is] heiman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 norðan [is] norðan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 mæli [is] mæli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 burður [is] burður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 afmælisgjöf [is] afmælisgjöf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 fiskveiðar [is] fiskveiðar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 fiskbollur [is] fiskbollur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hugskot [is] hugskot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 jarðvegur [is] jarðvegur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 ástæða [is] ástæða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 bóka [is] bóka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] Torsteinn Torsteinsson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 bókband [is] bókband تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 bókaskápur [is] bókaskápur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 pöntun [is] pöntun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] Aðalsteinn Aðalsteinsson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] Hörður Theódórsson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] Guðmundur Hreiðarsson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Atli Einarsson [is] Atli Einarsson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 beyging [is] beyging تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 skemmtilegt [is] skemmtilegt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 Guðmundur [is] Guðmundur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 bækur [is] bækur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 bókabúð [is] bókabúð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 bókaverzlun [is] bókaverzlun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 veiðar [is] veiðar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 akuryrkja [is] akuryrkja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 fiskimjöl [is] fiskimjöl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ