دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 seinna [is] seinna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 alls [is] alls تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eigur [is] eigur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 átti [is] átti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ætli [is] ætli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sjást [is] sjást تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sáumst [is] sáumst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eigum [is] eigum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hittast [is] hittast تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 morgun [is] morgun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 meira [is] meira تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 [is] sé تلفظ 1 رأی
02/10/2011 gemsa [is] gemsa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 úrvalsdeild [is] úrvalsdeild تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 náttúra [is] náttúra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 mállýska [is] mállýska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 fínt [is] fínt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sæmilegt [is] sæmilegt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 fjandi [is] fjandi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Gangleri [is] Gangleri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hver fjandinn [is] hver fjandinn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ás [is] ás تلفظ 1 رأی
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2011 vél [is] vél تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 þáttur [is] þáttur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ