دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 göngum [is] göngum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gardína [is] gardína تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tjald [is] tjald تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hugsun [is] hugsun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 eðli [is] eðli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tegund [is] tegund تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 menning [is] menning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 útvarp [is] útvarp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ég sé [is] ég sé تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Andri [is] Andri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 merking [is] merking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 skilningur [is] skilningur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 blað [is] blað تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 [is] fé تلفظ 1 رأی
02/10/2011 kind [is] kind تلفظ 1 رأی
02/10/2011 Rolla [is] Rolla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 dyr [is] dyr تلفظ 1 رأی
02/10/2011 hurð [is] hurð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hross [is] hross تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tólf [is] tólf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 frjáls [is] frjáls تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 alviska [is] alviska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ