دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2011 reiði [is] reiði تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 vonska [is] vonska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 kórvilla [is] kórvilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 gnauða [is] gnauða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hve [is] hve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 af hverju [is] af hverju تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] hverju sætir þetta? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 hvílík heimska [is] hvílík heimska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Georg [is] Georg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Gunnar [is] Gunnar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Ævar [is] Ævar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2011 Hlíf [is] Hlíf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/09/2011 langspil [is] langspil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvað gengur að? [is] hvað gengur að? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvað er framorðið [is] hvað er framorðið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hvaða [is] hvaða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 gjörvallur [is] gjörvallur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 heildsala [is] heildsala تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hollur [is] hollur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 heilnæmur [is] heilnæmur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 aðkominn [is] aðkominn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 aftan [is] aftan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 heiman [is] heiman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 norðan [is] norðan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 mæli [is] mæli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 burður [is] burður تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 afmælisgjöf [is] afmælisgjöf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 fiskveiðar [is] fiskveiðar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 fiskbollur [is] fiskbollur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 hugskot [is] hugskot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ