دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 lögbrot [is] lögbrot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 endurbót [is] endurbót تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 lagfæring [is] lagfæring تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 æska [is] æska تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikvöllur [is] leikvöllur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikvangur [is] leikvangur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 leikfang [is] leikfang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hrygla [is] hrygla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 brúða [is] brúða تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 loftbelgur [is] loftbelgur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 vídd [is] vídd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gabb [is] gabb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 dökk [is] dökk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 aðalbygging [is] aðalbygging تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Úff! [is] Úff! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hann gekk [is] hann gekk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 við gengum [is] við gengum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þið genguð [is] þið genguð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þeir gengu [is] þeir gengu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gakk þú [is] gakk þú تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gang [is] gang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 ég mun ganga [is] ég mun ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þú munt ganga [is] þú munt ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 hann mun ganga [is] hann mun ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 við munum ganga [is] við munum ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 þeir munu ganga [is] þeir munu ganga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gangið [is] gangið تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 göngum [is] göngum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 gardína [is] gardína تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 tjald [is] tjald تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ