دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/02/2017 andsælis [is] andsælis تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Jónasardóttir [is] Jónasardóttir تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Hágöfgi [is] Hágöfgi تلفظ 0 رأی
29/06/2016 hvílíkur [is] hvílíkur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 hlutina [is] hlutina تلفظ 0 رأی
29/06/2016 hlutinn [is] hlutinn تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Sumarólympíuleikarnir [is] Sumarólympíuleikarnir تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Hánýpur [is] Hánýpur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Hveradalir [is] Hveradalir تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Griðungum [is] Griðungum تلفظ 0 رأی
29/06/2016 plís [is] plís تلفظ 0 رأی
29/06/2016 áfylling [is] áfylling تلفظ 0 رأی
29/06/2016 nettur [is] nettur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 leiksvæði [is] leiksvæði تلفظ 0 رأی
29/06/2016 áliðinn [is] áliðinn تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Málmhaus [is] Málmhaus تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Guðni Thorlacius Jóhannesson [is] Guðni Thorlacius Jóhannesson تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Landslagið [is] Landslagið تلفظ 0 رأی
29/06/2016 einhvern tíma [is] einhvern tíma تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Jólaköttur [is] Jólaköttur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Hallfreður [is] Hallfreður تلفظ 0 رأی
29/06/2016 skjótur [is] skjótur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 Lífsförunaut [is] Lífsförunaut تلفظ 0 رأی
29/06/2016 gleymdur [is] gleymdur تلفظ 0 رأی
29/06/2016 sofnaður [is] sofnaður تلفظ 0 رأی
17/06/2016 sýndu [is] sýndu تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] Vor í Vaglaskógi تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Fossaröðin [is] Fossaröðin تلفظ 0 رأی
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] Rögnvaldsson تلفظ 0 رأی
17/06/2016 guðspjall [is] guðspjall تلفظ 0 رأی