دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 huglaus [is] huglaus تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 óframfærinn [is] óframfærinn تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fyndinn [is] fyndinn تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fordómafullur [is] fordómafullur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 alvarlegur [is] alvarlegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 einlægur [is] einlægur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 óskýrmæltur [is] óskýrmæltur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hrokafullur [is] hrokafullur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 drambsamur [is] drambsamur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 yfirlætisfullur [is] yfirlætisfullur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 nauðsynjar [is] nauðsynjar تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 útþensla [is] útþensla تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 skortur [is] skortur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 sjálfhelda [is] sjálfhelda تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 langvinnur [is] langvinnur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 þrálátur [is] þrálátur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 löngun [is] löngun تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 athlægi [is] athlægi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 háð [is] háð تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 illgirni [is] illgirni تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 lotning [is] lotning تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 dýrkun [is] dýrkun تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 mannkyn [is] mannkyn تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 ófullnægjandi [is] ófullnægjandi تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Suðurskautslandið [is] Suðurskautslandið تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Norður Ameríka [is] Norður Ameríka تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Suður Ameríka [is] Suður Ameríka تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Evrópa [is] Evrópa تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Afríka [is] Afríka تلفظ توسط Petur75
17/01/2011 Asía [is] Asía تلفظ توسط Petur75