دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 goðsögn [is] goðsögn تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 þýfi [is] þýfi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 óvæntur [is] óvæntur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 árás [is] árás تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 eyðilegging [is] eyðilegging تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 tjón [is] tjón تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 rifrildi [is] rifrildi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 rannsókn [is] rannsókn تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 bagaður [is] bagaður تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 vandræði [is] vandræði تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 heimildamaður [is] heimildamaður تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 jákvæður [is] jákvæður تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fyllerí [is] fyllerí تلفظ توسط Sindrijo
18/01/2011 óstýrlátur [is] óstýrlátur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 gildur [is] gildur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 útbreyddur [is] útbreyddur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 algengur [is] algengur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 biðröð [is] biðröð تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fylking [is] fylking تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 árvakur [is] árvakur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 varðhringur [is] varðhringur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 væntanlegur [is] væntanlegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 tilvonandi [is] tilvonandi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 kyrrstaða [is] kyrrstaða تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 yfirfullur [is] yfirfullur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 læsi [is] læsi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 lyfjafræðingur [is] lyfjafræðingur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 kvóti [is] kvóti تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hlédrægur [is] hlédrægur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 snobbaður [is] snobbaður تلفظ توسط Petur75