دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 alvarlega [is] alvarlega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 lífshættulega [is] lífshættulega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 endalaust [is] endalaust تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fullkomlega [is] fullkomlega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 samviskusamlega [is] samviskusamlega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 ofboðslega [is] ofboðslega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 ágirnd [is] ágirnd تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 brjálæðislega [is] brjálæðislega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 brjálæði [is] brjálæði تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 brjálaður [is] brjálaður تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 viljandi [is] viljandi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 afleiðing [is] afleiðing تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 misgjörð [is] misgjörð تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fyrirlitlegur [is] fyrirlitlegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 innilegur [is] innilegur تلفظ توسط aparass
18/01/2011 persónulegur [is] persónulegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 skelfilegur [is] skelfilegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hræðilegur [is] hræðilegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hlutfall [is] hlutfall تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hluti [is] hluti تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 ódauðleiki [is] ódauðleiki تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 sjúklegur [is] sjúklegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 nálægð [is] nálægð تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 óseðjandi [is] óseðjandi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 andstyggð [is] andstyggð تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hemill [is] hemill تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 grimmd [is] grimmd تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 siðleysi [is] siðleysi تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 einkamál [is] einkamál تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hnýsni [is] hnýsni تلفظ توسط Petur75