دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 mengun [is] mengun تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 fjölþjóðlegur [is] fjölþjóðlegur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 fyrirtæki [is] fyrirtæki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 handbær [is] handbær تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 tekjur [is] tekjur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fórnarlamb [is] fórnarlamb تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 fæðing [is] fæðing تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 kynning [is] kynning تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 bæklingur [is] bæklingur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 skýr [is] skýr تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 afdráttarlaus [is] afdráttarlaus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 ólöglegur [is] ólöglegur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 rof [is] rof تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 Brot [is] Brot تلفظ 1 رأی
18/01/2011 óorð [is] óorð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 vansæmd [is] vansæmd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 meðferð [is] meðferð تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 atvik [is] atvik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 háttsettur [is] háttsettur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 aðili [is] aðili تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 velunnari [is] velunnari تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 bati [is] bati تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 átakanlegur [is] átakanlegur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 hryllilegur [is] hryllilegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 hroðalegur [is] hroðalegur تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 harkalega [is] harkalega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 ákaft [is] ákaft تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 innilega [is] innilega تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 örvænting [is] örvænting تلفظ توسط Petur75
18/01/2011 greinilega [is] greinilega تلفظ توسط Petur75