دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
17/01/2011 Eyjaálfa [is] Eyjaálfa تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Þórshöfn [is] Þórshöfn تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Leirvík [is] Leirvík تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Kirkjuvogur [is] Kirkjuvogur تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Edinborg [is] Edinborg تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Hamborg [is] Hamborg تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Hróarskelda [is] Hróarskelda تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Gautaborg [is] Gautaborg تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Stokkhólmur [is] Stokkhólmur تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Uppsalir [is] Uppsalir تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Björgvin [is] Björgvin تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Stavangur [is] Stavangur تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Þrándheimur [is] Þrándheimur تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Feneyjar [is] Feneyjar تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Mikligarður [is] Mikligarður تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Kænugarður [is] Kænugarður تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Nýja Jórvík [is] Nýja Jórvík تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Dyflinn [is] Dyflinn تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Laxá [is] Laxá تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Hofsá [is] Hofsá تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Selá [is] Selá تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Jökla [is] Jökla تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Dal [is] Jökulsá á Dal تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Brú [is] Jökulsá á Brú تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Jökulsá í Lóni [is] Jökulsá í Lóni تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Breiðamerkursandi [is] Jökulsá á Breiðamerkursandi تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Gígjukvísl [is] Gígjukvísl تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Núpsvötn [is] Núpsvötn تلفظ توسط Gudrun
16/01/2011 Skaftá [is] Skaftá تلفظ توسط Petur75
16/01/2011 Kúðafljót [is] Kúðafljót تلفظ توسط Petur75