دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2015 extra-conjugal [pt] extra-conjugal تلفظ 0 رأی
23/03/2015 subjuntivo [pt] subjuntivo تلفظ 0 رأی
23/03/2015 empregada [pt] empregada تلفظ 0 رأی
23/03/2015 Maquiagem [pt] Maquiagem تلفظ 0 رأی
23/03/2015 mapa [pt] mapa تلفظ 0 رأی
23/03/2015 estruturação [pt] estruturação تلفظ 0 رأی
23/03/2015 humilhação [pt] humilhação تلفظ 0 رأی
23/03/2015 março [pt] março تلفظ 0 رأی
23/03/2015 mercado [pt] mercado تلفظ 0 رأی
23/03/2015 maio [pt] maio تلفظ 0 رأی
23/03/2015 alegra [pt] alegra تلفظ 0 رأی
23/03/2015 psicopedagogo [pt] psicopedagogo تلفظ 0 رأی
23/03/2015 bolacha [pt] bolacha تلفظ 0 رأی
23/03/2015 quando [pt] quando تلفظ 0 رأی
23/03/2015 batalha [pt] batalha تلفظ 0 رأی
23/03/2015 tão [pt] tão تلفظ 0 رأی
23/03/2015 menina [pt] menina تلفظ -2 رأی
23/03/2015 conheço [pt] conheço تلفظ 0 رأی
23/03/2015 almoçar [pt] almoçar تلفظ 1 رأی
23/03/2015 apresentar-se [pt] apresentar-se تلفظ 0 رأی
23/03/2015 apanhar [pt] apanhar تلفظ 0 رأی
23/03/2015 milhão [pt] milhão تلفظ 0 رأی
23/03/2015 detalhe [pt] detalhe تلفظ 0 رأی
23/03/2015 alcóolico [pt] alcóolico تلفظ 0 رأی
23/03/2015 chuviscando [pt] chuviscando تلفظ 0 رأی
23/03/2015 arrogantes [pt] arrogantes تلفظ 0 رأی
23/03/2015 difusão [pt] difusão تلفظ 0 رأی
23/03/2015 milho [pt] milho تلفظ 0 رأی
23/03/2015 palhaço [pt] palhaço تلفظ 0 رأی
23/03/2015 dizer [pt] dizer تلفظ 0 رأی