دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Général Schablikine [fr] Général Schablikine تلفظ 0 رأی
24/04/2011 la charmille [fr] la charmille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] Graves de Vayres تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] Zephrine Drouhin تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Argeneau [fr] Argeneau تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] Ceinture fléchée تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] Merleau-Ponty تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] Victoire Thivisol تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Grau du Roi [fr] Grau du Roi تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Dora Marr [fr] Dora Marr تلفظ 0 رأی
24/04/2011 rejeté [fr] rejeté تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Frederic Caron [fr] Frederic Caron تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] Marie-Thérèse Walter تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] Eugène Chevreul تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Louis Braille [fr] Louis Braille تلفظ 0 رأی
24/04/2011 bichette [fr] bichette تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] Dieu du Ciel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Péché Mortel [fr] Péché Mortel تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] Françoise Rosay تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] Rue de Ménilmontant تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Pierre Curie [fr] Pierre Curie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 technicienne [fr] technicienne تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 productif [fr] productif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 hypnôse [fr] hypnôse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Marc Seguin [fr] Marc Seguin تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] Guillaume de Poitiers تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Fontrevault [fr] Fontrevault تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] Jean-Robert Dupuis تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] Jean-Baptiste Biot تلفظ 0 رأی
24/04/2011 interjections [fr] interjections تلفظ 0 رأی