دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne تلفظ 0 رأی
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg تلفظ 0 رأی
24/04/2011 1992 [fr] 1992 تلفظ 0 رأی
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que تلفظ 0 رأی
24/04/2011 parce que [fr] parce que تلفظ 4 رأی
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur تلفظ 1 رأی
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cascade [fr] cascade تلفظ 0 رأی
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone تلفظ 0 رأی
24/04/2011 trahison [fr] trahison تلفظ 0 رأی
24/04/2011 peine [fr] peine تلفظ 1 رأی
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant تلفظ -1 رأی
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil تلفظ 4 رأی
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 accueil [fr] accueil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 chorale [fr] chorale تلفظ 1 رأی
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson تلفظ 0 رأی
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez تلفظ 0 رأی
24/04/2011 je t'aime [fr] je t'aime تلفظ 0 رأی
24/04/2011 exquis [fr] exquis تلفظ 0 رأی
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes تلفظ 2 رأی
24/04/2011 Megève [fr] Megève تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg تلفظ 0 رأی
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire تلفظ 1 رأی
24/04/2011 excellent [fr] excellent تلفظ 1 رأی