دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 Haut [fr] Haut تلفظ 1 رأی
24/04/2011 eau [fr] eau تلفظ 1 رأی
24/04/2011 traduction [fr] traduction تلفظ 1 رأی
24/04/2011 grenouille [fr] grenouille تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua تلفظ 0 رأی
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès تلفظ 0 رأی
24/04/2011 papillon [fr] papillon تلفظ 2 رأی
24/04/2011 Pénélope [fr] Pénélope تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Victoria [fr] Victoria تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Chloé [fr] Chloé تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Thomas [fr] Thomas تلفظ -1 رأی
24/04/2011 Thibault [fr] Thibault تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Natacha [fr] Natacha تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Guy [fr] Guy تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Pascal [fr] Pascal تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Océane [fr] Océane تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Anaïs [fr] Anaïs تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jean [fr] Jean تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Cécile [fr] Cécile تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Julie [fr] Julie تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Manon [fr] Manon تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Alexandre [fr] Alexandre تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Bastien [fr] Bastien تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Julien [fr] Julien تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Antoine [fr] Antoine تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise تلفظ 0 رأی