دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lanval [fr] lanval تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen تلفظ 0 رأی
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant تلفظ 0 رأی
24/04/2011 luze [fr] luze تلفظ 0 رأی
24/04/2011 dynare [fr] dynare تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Miami [fr] Miami تلفظ 0 رأی
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées تلفظ 0 رأی
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois تلفظ 1 رأی
24/04/2011 un [fr] un تلفظ 0 رأی
24/04/2011 dukan [fr] dukan تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV تلفظ 0 رأی
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter تلفظ 0 رأی
24/04/2011 fromage [fr] fromage تلفظ 0 رأی
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux تلفظ 1 رأی
24/04/2011 pintade [fr] pintade تلفظ 0 رأی
24/04/2011 lieu [fr] lieu تلفظ 0 رأی
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil تلفظ 1 رأی
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ 0 رأی
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie تلفظ 0 رأی
24/04/2011 grandiloquent [fr] grandiloquent تلفظ 0 رأی