دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2011 corear [es] corear تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 юно [ru] юно تلفظ 0 رأی
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon تلفظ 0 رأی
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral تلفظ 0 رأی
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule تلفظ -1 رأی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque تلفظ 0 رأی
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra تلفظ 0 رأی
24/04/2011 cliché [fr] cliché تلفظ 0 رأی
24/04/2011 opportun [fr] opportun تلفظ 1 رأی
24/04/2011 piscine [fr] piscine تلفظ 0 رأی
24/04/2011 sceau [fr] sceau تلفظ 0 رأی
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin تلفظ -1 رأی
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux تلفظ 1 رأی
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert تلفظ 0 رأی
24/04/2011 spart [fr] spart تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut تلفظ 0 رأی
24/04/2011 basché [fr] basché تلفظ 0 رأی
24/04/2011 widor [fr] widor تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim تلفظ 0 رأی
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew تلفظ 0 رأی
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes تلفظ 0 رأی
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin تلفظ 0 رأی