دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2012 dukke [da] dukke تلفظ 0 رأی
26/02/2012 tredie [da] tredie تلفظ 0 رأی
26/02/2012 oligomer [da] oligomer تلفظ 0 رأی
26/02/2012 alsidig [da] alsidig تلفظ 0 رأی
26/02/2012 brag [da] brag تلفظ 0 رأی
26/02/2012 marcipan. [da] marcipan. تلفظ 0 رأی
26/02/2012 fridag [da] fridag تلفظ 0 رأی
26/02/2012 nabolaget [da] nabolaget تلفظ 0 رأی
26/02/2012 bog [da] bog تلفظ 1 رأی
26/02/2012 ozon [da] ozon تلفظ 0 رأی
26/02/2012 ozonlaget [da] ozonlaget تلفظ 0 رأی
24/10/2011 Oplysningstiden [da] Oplysningstiden تلفظ 0 رأی
24/10/2011 Amalie Skram [da] Amalie Skram تلفظ 0 رأی
03/06/2010 piksvin [da] piksvin تلفظ 0 رأی
03/06/2010 fællesbetegnelsen [da] fællesbetegnelsen تلفظ 0 رأی
03/06/2010 Gruppe [da] Gruppe تلفظ 0 رأی
03/06/2010 simple [da] simple تلفظ 0 رأی
03/06/2010 kulhydrater [da] kulhydrater تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/06/2010 anvendes [da] anvendes تلفظ 0 رأی
03/06/2010 madlavning [da] madlavning تلفظ 0 رأی
03/06/2010 Kamma Rahbek [da] Kamma Rahbek تلفظ 0 رأی
03/06/2010 bøjlen [da] bøjlen تلفظ 0 رأی
03/06/2010 paryk [da] paryk تلفظ 0 رأی
03/06/2010 opgangen [da] opgangen تلفظ 0 رأی
03/06/2010 udrykning [da] udrykning تلفظ 0 رأی
03/06/2010 røveriet [da] røveriet تلفظ 0 رأی
27/05/2010 nok [da] nok تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
27/05/2010 Kongehuset [da] Kongehuset تلفظ 0 رأی
24/05/2010 afhænge [da] afhænge تلفظ 0 رأی
24/05/2010 Preben [da] Preben تلفظ 0 رأی