دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2014 ceremony [en] ceremony تلفظ 1 رأی
09/02/2014 says [en] says تلفظ 2 رأی
09/02/2014 vehicle [en] vehicle تلفظ 7 رأی
09/02/2014 listen [en] listen تلفظ -1 رأی
09/02/2014 legal [en] legal تلفظ 2 رأی
09/02/2014 label [en] label تلفظ 4 رأی
09/02/2014 hour [en] hour تلفظ 2 رأی
09/02/2014 gel [en] gel تلفظ 0 رأی
09/02/2014 gear [en] gear تلفظ 3 رأی
09/02/2014 federal [en] federal تلفظ -2 رأی
09/02/2014 elite [en] elite تلفظ 4 رأی
09/02/2014 debt [en] debt تلفظ 1 رأی
09/02/2014 circuit [en] circuit تلفظ 6 رأی
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Salem [en] Salem تلفظ 1 رأی
09/02/2014 architect [en] architect تلفظ 0 رأی
09/02/2014 calcium [en] calcium تلفظ 0 رأی
09/02/2014 pomade [en] pomade تلفظ 1 رأی
09/02/2014 culture [en] culture تلفظ 1 رأی
09/02/2014 characteristic [en] characteristic تلفظ 3 رأی
09/02/2014 utensil [en] utensil تلفظ 4 رأی
09/02/2014 news [en] news تلفظ 2 رأی
09/02/2014 whole [en] whole تلفظ 7 رأی
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness تلفظ 5 رأی
09/02/2014 potato [en] potato تلفظ 3 رأی
09/02/2014 tomato [en] tomato تلفظ 0 رأی
09/02/2014 vitamin [en] vitamin تلفظ 1 رأی
09/02/2014 naïve [en] naïve تلفظ 0 رأی
09/02/2014 Behemoth [en] Behemoth تلفظ 0 رأی
09/02/2014 omnipotent [en] omnipotent تلفظ 1 رأی