دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2009 zebry [pl] zebry تلفظ 0 رأی
14/12/2009 Frombork [pl] Frombork تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/12/2009 fant [pl] fant تلفظ 0 رأی
14/12/2009 fanklub [pl] fanklub تلفظ 0 رأی
14/12/2009 fantasta [pl] fantasta تلفظ 0 رأی
14/12/2009 fantom [pl] fantom تلفظ 0 رأی
14/12/2009 fantomatyka [pl] fantomatyka تلفظ 0 رأی
14/12/2009 farad [pl] farad تلفظ 0 رأی
14/12/2009 farwater [pl] farwater تلفظ 0 رأی
14/12/2009 Ewa [pl] Ewa تلفظ 0 رأی
14/12/2009 szczery [pl] szczery تلفظ 0 رأی
12/12/2009 Gargamel [pl] Gargamel تلفظ 0 رأی
12/12/2009 fantazjować [pl] fantazjować تلفظ 0 رأی
12/12/2009 benaszeski [pl] benaszeski تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbiarka [pl] farbiarka تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farba [pl] farba تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbiarstwo [pl] farbiarstwo تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbiarnia [pl] farbiarnia تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbiarz [pl] farbiarz تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbka [pl] farbka تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farbować [pl] farbować تلفظ 0 رأی
10/12/2009 faryzeizm [pl] faryzeizm تلفظ 0 رأی
10/12/2009 faryzeusz [pl] faryzeusz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 farma [pl] farma تلفظ 0 رأی
10/12/2009 fartuch [pl] fartuch تلفظ 0 رأی
10/12/2009 fartowny [pl] fartowny تلفظ 0 رأی
10/12/2009 fart [pl] fart تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farsz [pl] farsz تلفظ 0 رأی
10/12/2009 farmazon [pl] farmazon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 farmer [pl] farmer تلفظ 0 رأی