دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge تلفظ 0 رأی
28/10/2012 signaux [fr] signaux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 controversé [fr] controversé تلفظ 0 رأی
28/10/2012 salut [fr] salut تلفظ 1 رأی
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace تلفظ 0 رأی
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau تلفظ 0 رأی
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise تلفظ 0 رأی
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent تلفظ 0 رأی
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude تلفظ 1 رأی
28/10/2012 planant [fr] planant تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure تلفظ 0 رأی
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier تلفظ 0 رأی
28/10/2012 pinière [fr] pinière تلفظ 0 رأی
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer تلفظ 0 رأی
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices تلفظ 0 رأی
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard تلفظ 0 رأی
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter تلفظ 0 رأی
28/10/2012 fripé [fr] fripé تلفظ 0 رأی
28/10/2012 bâche [fr] bâche تلفظ 0 رأی
28/10/2012 pommé [fr] pommé تلفظ 0 رأی
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles تلفظ 0 رأی
28/10/2012 démoder [fr] démoder تلفظ 0 رأی
27/10/2012 la foule [fr] la foule تلفظ 2 رأی
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette تلفظ 0 رأی
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule تلفظ 0 رأی
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça تلفظ 0 رأی
27/10/2012 panaché [fr] panaché تلفظ 0 رأی