دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2018 Behelit [en] Behelit تلفظ 0 رأی
21/08/2018 Veatch [en] Veatch تلفظ 0 رأی
12/08/2018 Beherit [en] Beherit تلفظ 0 رأی
19/07/2018 Simone Giertz [en] Simone Giertz تلفظ 1 رأی
08/07/2018 Hope Lange [en] Hope Lange تلفظ 0 رأی
08/07/2018 Discerning reader [en] Discerning reader تلفظ 0 رأی
08/07/2018 boustrophedon [en] boustrophedon تلفظ 0 رأی
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] The symbol on that barn is called a hexafoos. تلفظ 0 رأی
08/06/2018 hexafoos [en] hexafoos تلفظ 0 رأی
18/02/2018 gestion [en] gestion تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Beth Leavel [en] Beth Leavel تلفظ 0 رأی
18/02/2018 deicing boot [en] deicing boot تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Elisabeth Vathje [en] Elisabeth Vathje تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Wadey [en] Wadey تلفظ 0 رأی
18/02/2018 aggrenox [en] aggrenox تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Margery Kempe [en] Margery Kempe تلفظ 0 رأی
18/02/2018 knottier [en] knottier تلفظ 0 رأی
18/02/2018 aboutness [en] aboutness تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Special Nature Reserve [en] Special Nature Reserve تلفظ 0 رأی
18/02/2018 pression [en] pression تلفظ 0 رأی
18/02/2018 aimable [en] aimable تلفظ 0 رأی
18/02/2018 prosaist [en] prosaist تلفظ 0 رأی
18/02/2018 hockey sockey [en] hockey sockey تلفظ 0 رأی
18/02/2018 Jyutping [en] Jyutping تلفظ 0 رأی
18/02/2018 overinterpreted [en] overinterpreted تلفظ 1 رأی
07/02/2018 Eurhynchium [en] Eurhynchium تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Edward Uhler Condon [en] Edward Uhler Condon تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Beauveria bassiana [en] Beauveria bassiana تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Radamanthus [en] Radamanthus تلفظ 0 رأی
07/02/2018 umbellifer [en] umbellifer تلفظ 0 رأی