دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor تلفظ 0 رأی
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams تلفظ 0 رأی
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis تلفظ 0 رأی
30/07/2008 goesting [vls] goesting تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 puit [vls] puit تلفظ 0 رأی
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet تلفظ 0 رأی
30/07/2008 foor [vls] foor تلفظ 0 رأی
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol تلفظ 0 رأی
30/07/2008 solden [vls] solden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 pinken [vls] pinken تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 moeke [vls] moeke تلفظ 0 رأی
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 bompa [vls] bompa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 bomma [vls] bomma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer تلفظ 0 رأی
30/07/2008 freinen [vls] freinen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 frein [vls] frein تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 pinker [vls] pinker تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar تلفظ 0 رأی
30/07/2008 killig [nl] killig تلفظ -1 رأی
30/07/2008 glattig [nl] glattig تلفظ 0 رأی
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week تلفظ 0 رأی
30/07/2008 schab [nl] schab تلفظ 0 رأی
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel تلفظ 0 رأی
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant تلفظ 0 رأی