دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/04/2009 kaars [vls] kaars تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/04/2009 Regen [vls] Regen تلفظ 1 رأی
30/04/2009 tegen [vls] tegen تلفظ 1 رأی
30/04/2009 vegen [vls] vegen تلفظ 1 رأی
30/04/2009 mier [vls] mier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/04/2009 muur [vls] muur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/07/2008 Anderlecht [vls] Anderlecht تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Luik [vls] Luik تلفظ 0 رأی
31/07/2008 Mechelen [vls] Mechelen تلفظ 0 رأی
30/07/2008 de maand maart [vls] de maand maart تلفظ 0 رأی
30/07/2008 astrant [nl] astrant تلفظ -1 رأی
30/07/2008 orkaan [vls] orkaan تلفظ 0 رأی
30/07/2008 Spaanse [vls] Spaanse تلفظ 0 رأی
30/07/2008 baan [vls] baan تلفظ 0 رأی
30/07/2008 baard [vls] baard تلفظ 0 رأی
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] haar op zijn tanden تلفظ -1 رأی
30/07/2008 buiten ons [nl] buiten ons تلفظ 0 رأی
30/07/2008 zot van u [nl] zot van u تلفظ 0 رأی
30/07/2008 die vrouw [nl] die vrouw تلفظ 0 رأی
30/07/2008 algauw [nl] algauw تلفظ 0 رأی
30/07/2008 d'oude kaars [vls] d'oude kaars تلفظ 0 رأی
30/07/2008 in de kou [nl] in de kou تلفظ 0 رأی
30/07/2008 bank [vls] bank تلفظ 0 رأی
30/07/2008 zwanezang [vls] zwanezang تلفظ 0 رأی
30/07/2008 maand [vls] maand تلفظ 0 رأی
30/07/2008 mand [vls] mand تلفظ 0 رأی
30/07/2008 erg [vls] erg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] Eddy Merckx تلفظ 0 رأی
30/07/2008 embrayage [vls] embrayage تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2008 embrayeren [vls] embrayeren تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ