دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2012 төгер [tt] төгер تلفظ 0 رأی
07/03/2012 бөтен [tt] бөтен تلفظ 0 رأی
07/03/2012 булырга [tt] булырга تلفظ 0 رأی
07/03/2012 Гали [tt] Гали تلفظ 0 رأی
07/03/2012 гафу [tt] гафу تلفظ 0 رأی
07/03/2012 бүлмә [tt] бүлмә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 җир [tt] җир تلفظ 0 رأی
07/03/2012 кечкенә [tt] кечкенә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 Һава [tt] Һава تلفظ 0 رأی
07/03/2012 сорау [tt] сорау تلفظ 0 رأی
07/03/2012 түгел [tt] түгел تلفظ 0 رأی
07/03/2012 сүз [tt] сүз تلفظ 0 رأی
07/03/2012 мәшһүр [tt] мәшһүр تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2012 ничә [tt] ничә تلفظ 0 رأی
07/03/2012 үзе [tt] үзе تلفظ 0 رأی
07/03/2012 Тубыл [tt] Тубыл تلفظ 0 رأی
07/03/2012 әй [tt] әй تلفظ 0 رأی
14/12/2011 дагаборын [tt] дагаборын تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 борынча [tt] борынча تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бүрекләч [tt] бүрекләч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/12/2011 бөкрәч [tt] бөкрәч تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 актеш [tt] актеш تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/12/2011 австралопитеклар [tt] австралопитеклар تلفظ 0 رأی
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] ярыммаймыллар تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хисапчыл [tt] хисапчыл تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хисапчан [tt] хисапчан تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорландыру [tt] хлорландыру تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорландырылу [tt] хлорландырылу تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хлорлы [tt] хлорлы تلفظ 0 رأی
13/12/2011 хорафатчан [tt] хорафатчан تلفظ 0 رأی